சுனாமி பேரலையில் உயிரீந்து, ஆயிரமான உடலங்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் அமைந்துள்ள புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில், நினைவுத்தூபி திறப்பும், உயிரீந்தோர்க்கான வணக்க நிகழ்வும் .