தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த உள்ளரங்கப் போட்டிகள்-பிரான்ஸ்!